Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, producten, diensten van en overeenkomsten met Salerno Travel.

 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  1.1. Na het invullen van een van de contactformulieren op de website, zal er contact met je worden opgenomen door Salerno Travel. De wensen worden besproken en er wordt bepaald van welke diensten er gebruik gemaakt zullen worden. Na ontvangst van bericht van Salerno Travel, beslis je of je gebruik wilt maken van de aangevraagde dienst. Via de mail laat je weten of je akkoord gaat en vervolgens maak je de aanbetaling ter bevestiging over op de rekening van Salerno Travel onder vermelding van jouw naam en factuurnummer. De kosten van de aanbetaling en de mogelijkheid tot betaling, ontvang je via de e-mail.

  Voor tours en activiteiten: Op het moment dat Salerno Travel de aanbetaling heeft ontvangen, wordt de bevestiging met de benodigde informatie naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.

  Voor programma’s op maat (enkel voor groepen vanaf 6 personen): Op het moment dat Salerno Travel de aanbetaling heeft ontvangen, wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je binnen een aantal werkdagen (in overleg) een uitgewerkt voorstel via de mail. Zijn er nog zaken die je anders zou willen zien, dan worden deze aangepast. Wanneer het voorstel naar wens is, worden zaken definitief vastgelegd. Wanneer je besluit om verder niet in te gaan op het uitgewerkte voorstel, zul je alleen het bedrag aan de reeds betaalde opdrachtkosten kwijt zijn. Deze kunnen niet meer worden terugbetaald.

  1.2. Op het moment dat je helemaal tevreden bent met het persoonlijke ontwerp en je de deze definitief wilt vastleggen, stuur je Salerno Travel binnen 2 dagen een e-mail waarin je een bevestiging hiertoe geeft.

  1.3. De dag waarop je de bevestiging naar Salerno Travel hebt verzonden, geldt als de dag waarop de verplichtingen tussen Salerno Travel en jou als de reiziger beginnen.

  1.4. Wanneer je namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De hoofdboeker zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) moeten verstrekken. Ook wat betreft persoonlijke omstandigheden van jezelf en/of de andere reizigers die eventueel van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, dienen doorgegeven te worden aan Salerno Travel. Wanneer deze informatie ontbreekt of niet wordt verstrekt, kan Salerno Travel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

  1.5. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de gegevens zoals opgenomen in het naar jou verzonden voorstel. Door ondertekening en retourzending van de overeenkomst verklaar je dat je een exemplaar hebt ontvangen, dat je op de hoogte bent van de inhoud en hiermee akkoord gaat. Daarnaast accepteer je hiermee ook de algemene voorwaarden van Salerno Travel. In geval van fouten of vergissingen, bindt dat Salerno Travel niet.

  1.6. Mocht je aanpassingen aan willen brengen in het reeds opgestelde voorstel, dien je dit schriftelijk aan Salerno Travel door te geven. Aanpassingen kunnen worden gedaan wanneer Salerno Travel hier schriftelijk akkoord op geeft en je de (eventuele) extra kosten die hieraan verbonden zitten, accepteert. Mocht Salerno Travel niet in staat zijn om deze aanpassingen te verrichten, is dit geen geldige reden voor een kosteloze annulering van de reisovereenkomst.

 2. BETALING
  2.1. Het bedrag zoals aangegeven op het reisvoorstel is het bedrag dat je aan Salerno Travel dient te voldoen. Mochten er aanpassingen verricht zijn dan dient het aangepaste bedrag betaald te worden. De reissom is het totaalbedrag van alle losse items die door jou zijn aangevraagd, inclusief de BTW zoals op het reisvoorstel staat vermeld.

  2.2. Op het moment dat je geboekt hebt, ontvang je de factuur. Binnen 4 dagen dien je een aanbetaling te voldoen van 40% van de totale reissom. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van je reis zal het resterende bedrag van de reissom op de bankrekening van Salerno Travel moeten zijn bijgeschreven. Mocht je de boeking binnen 8 weken voor aanvang van de reis doen, dan dien je de totale reissom in zijn geheel te voldoen.

  2.3. Wanneer je niet op tijd betaalt, word je door Salerno Travel hieraan herinnerd. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Salerno Travel. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten. Zie hiervoor ook punt 7.2.4. Betaal je de genoemde bedragen zoals genoemd in punt 2.1. en 2.2. niet of niet op tijd, dan zijn deze direct opeisbaar en kunnen ze zonder verdere ingebrekestelling gevorderd worden. Wanneer de betalingstermijn met 14 dagen overschreden wordt, ben je vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

  2.5. Incassokosten zijn in geval van niet of niet tijdige betaling voor jouw rekening. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150.

 3. REISSOM
  3.1.
  De hoogte van de reissom op de offerte is gebaseerd op de prijzen van de door jou gekozen items (afhankelijk van welk model jij hebt gekozen) inclusief de eventueel daarbij behorende heffingen en belastingen. Mochten er wijzigingen plaats hebben gevonden in de bovenstaande tarieven, dan heeft Salerno Travel het recht om tot uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum deze kosten nog bij jou in rekening te brengen. Ook in geval van een verlaging zal deze wijziging worden doorgevoerd, mits Salerno Travel hieraan kan voldoen in verband met de daaraan verbonden kosten.Een prijsafwijking kan in beide gevallen nooit meer dan 15% van de reissom bedragen.
 4. PRIJZEN
  4.1.
  Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 1. REISDUUR
  5.1.
  De reisduur staat aangegeven in dagen. De dagen van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Wanneer de duur van de reis verandert (door bijvoorbeeld een gewijzigd vluchtschema, langere reisstijd etc) kan Salerno Travel hier niet voor aansprakelijk worden gesteld en zijn de extra kosten die hierbij komen kijken, voor je eigen rekening. Uiteraard kan Salerno Travel wel hulp bieden bij het vinden van een oplossing.
 1. ANNULERING VAN ONDERDELEN UIT DE REISOVEREENKOMST DOOR SALERNO TRAVEL
  6.1. Op het moment dat een of meerdere onderdelen uit de reisovereenkomst door de aanbieder ervan worden geannuleerd (bijvoorbeeld door overboeking, etc.), zal Salerno Travel dit aan jou communiceren en een gepast alternatief proberen te vinden. Eventuele extra kosten hiervoor zijn niet voor rekening van Salerno Travel. Op het moment dat Salerno Travel geen alternatief vindt of je het alternatief niet accepteert, wordt dit gedeelte van de reissom aan je terugbetaald. Volledige restitutie van de reissom kan in dit geval niet.

  6.2. Wanneer er sprake is van nalatigheid en/of storend gedrag door jou als klant, behoudt Salerno Travel zich het recht voor om één of meerdere onderdelen van de reis te annuleren. Hier kan zowel vóór als tijdens de reis sprake van zijn.

  6.3. In geval van een annulering genoemd zoals in 6.1. en 6.2. is Salerno Travel niet aansprakelijk voor de door jou reeds gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor reisverzekeringen etc.). 

 1. ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR JOU ALS REIZIGER
  7.1. Mocht je de reis willen annuleren dan dien je hier schriftelijk een melding van te doen aan Salerno Travel. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden die worden gehanteerd door de aanbieder(s) van de door jou gekozen onderdelen en waarmee je akkoord bent gegaan toen je de boeking accepteerde.

  7.2. Wanneer je na ondertekening van de overeenkomst een verzoek indient voor het wijzigen van de datum van één of meerdere onderdelen of één of meerdere onderdelen wilt annuleren of het gehele pakket volledig wilt annuleren, wordt daar een vergoeding van €60,- voor in rekening gebracht. Eén of meerdere onderdelen omboeken, kan uiterlijk tot 12 weken voor de origineel geplande datum.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
  8.1.
  Als reiziger ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn voor een of meerdere onderdelen van je reis. Ben je niet op het juiste tijdstip aanwezig dan zijn de gevolgen geheel voor je eigen rekening.
 1. AANSPRAKELIJKHEID SALERNO TRAVEL
  9.1. Mocht Salerno Travel tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan is Salerno Travel aansprakelijk voor de ontstane schade. Of het daadwerkelijk gaat om het niet goed nakomen van de overeenkomst, zal worden bepaald middels een civiele procedure.

  9.2. Salerno Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

  9.3. Salerno Travel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van:

 • Door overmacht ontstane situaties zoals oorlog, politieke onrust, schaarste, natuurrampen, storingen, stakingen etc.
 • Maatschappelijke ontwrichting als gevolg van natuurrampen en ernstige ongevallen.
 • Fouten van derden als gevolg van het niet nakomen van verbintenissen door derden wanneer deze derden géén werknemers zijn van Salerno Travel of rechtstreeks door Salerno Travel zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Verkeerd verstrekte informatie door derden aan Salerno Travel zoals beeldmateriaal dat afwijkend is van de realiteit.

9.4. Salerno Travel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van bagage of reisdocumenten.

 1. KLACHTEN
  10.1. Klachten kunnen schriftelijk bij Salerno Travel worden ingediend. Zijn er klachten tijdens de reis, dan kan dit ook door middel van telefonisch contact met Salerno Travel zodat er direct een oplossing gevonden kan worden voor jouw klacht.Wanneer je niet tevreden bent over de oplossing van jouw klacht, dien dan uiterlijk binnen 1 maand na het einde van de reis jouw klacht schriftelijk in bij Salerno Travel. Binnen 1 maand ontvang je een schriftelijke reactie op jouw klacht.

  10.2. Als een klacht niet tijdig tot jouw tevredenheid wordt opgelost, kun je tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis je wenden tot een bevoegd rechter. Het moment waarop de vervaltermijn begint, is het moment waarop de reisovereenkomst afloopt.

 1. REISDOCUMENTEN EN BAGAGE
  11.1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort etc. Bij het ontbreken van een (geldig) reisdocument zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.

OVERIGE INFORMATIE

Aankomst/ Vertrek
Wanneer de (aan)betaling door Salerno Travel is ontvangen, worden de benodigde gegevens voor de geboekte onderdelen aan je doorgestuurd. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van de accommodatie, plek en tijdstip van een geboekte excursie etc.

Toeristenbelasting
In Italië is een toeristenbelasting van toepassing. De hoogte van de toeristenbelasting is per gemeente afhankelijk en dient ter plaatse te worden betaald.

Borg
Het kan zijn dat er een borg wordt gevraagd bij een accommodatie. De borgsom dient bij aankomst te worden betaald. Uiteraard zal dit van te voren in de reisovereenkomst vermeld worden wanneer hier sprake van is.

Annulerings– en reisverzekering
Zoals al eerder genoemd in de Algemene Voorwaarden raad ik je aan om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact met mij op via info@salernotravel.eu